top of page

มุ้งพับจีบ สำเร็จรูป

ประตู หน้าต่าง สำเร็จรูป ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการผลิตจากประเทศเยอรมนี โดยวัสดุถูกนำมาดัดแปลงให้ทนทานกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทย

วัสดุประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวยงาม

แข็งแรง , ปลอดภัย , ติดตั้งง่าย 

Prefabricated Mosquito Screen

bottom of page